Là danh mục các sản phẩm bá lẻ :
khô bò miếng túi zip 500g
khô bò miếng hũ 500g
khô bò vụn túi zip 500g
khô bò vụn hũ 500g
khô bò que túi zip 500g
khô bò que hũ 500g